Kezdőlap | Szabályzat | E-mail  


Szabó Zsolt versei


  Az ember

Mint monszun után fellegét az égnek,
nyisd fel, Istenem, az emberek szemét,
hisz látod, benne gonosz fények égnek,
teremtményed legjava aljas, szemét!

Nincs benne már becsület, erény, világ,
csak pénz-papír-mámor, mit szívére tűz,
mert övé ez az elkorcsosult világ;
s a Jót is emészti az ördögi tűz.

Pénz mozgatja a marionett-embert,
ki igaz útra térni sohasem mert -,
fél elhagyni a kapzsiság színpadát.

Idáig süllyedt sárba vad életünk,
s most kérünk, Jó Istenünk, segíts nekünk
orvosolni az emberiség baját...
 

Vissza az elejére!


 
Világom
/rím nélkül/

Hol vagyok?
Kérdem (ijedten) magamtól,
mikor hidegen rámkacsint a csillagtalan
éjszaka világának bűnös fajzata,
a lelketlen ember-sátán
ördögi tekintetének mosolya,
mivel megrontja, megöli a Jót,
lenyeli lelkét, szívét fölmutatja,
mint fejetlen zsoldos-hóhér,
labdázik fejünkkel s nevetve,
csel után gólt rúg a Szeretet hálójába,
honnét már nincs visszaút. -
Palus Putredinis
 

Vissza az elejére!


  Szívem nóvája (1)

Viharok Óceánja(2) vívja életem,
vizében fuldokló szívem, már nem szeret,
a szerelem lelkemen kráter-képzelet,
Lacus Somniorum(3), mely mossa végzetem.

Hullámán búsong a lant, elsírja dalom,
hagyom, égesse sorsom foltjait a Nap,
minden szó protuberancia-pillanat(4)
hevét könnyezi rám – emésztő fájdalom.

Létem ekliptika-határán(5), hol vagyok,
lenne elmém elmosódva, zord lélek-kút
rabjaként; álmaim tengerén a Tejút(6)
vezetne s őriznék némán a csillagok. –

Fényévnyi pulzáló(7) ábránd, mikre várok,
bús magányomból majdan visszahív a szív,
mint fekete lyuk(8), örökre magába szív
a Szerelem – ó, Ti rejtélyes kvazárok...(9)

S érzem, elvakít egy üstökösi csóva.(10)
Kómáját(11) feledve lelassul az idő.
Már nem látom, mint fájón jajdul a jövő:
robban fel lelkemben szívem – szupernóva.(12) –
Álmok Tava(13), mely mossa vérem, végzetem.
 

Jegyzetek:
 1. Nóvák = új csillagok. Már az ókortól kezdve "új csillagok"-nak hitték őket, s csak a 20. századra bizonyosodott be, hogy semmi esetre sem beszélhetünk új csillagokról, hanem egy korábban is meglévő csillag kitöréséről van szó. A kitörés, fényességnövekedés amplitúdója olyan nagy, hogy régebben lehetetlen volt a kitörés előtti csillag, a praenóva kimutatása. A kitörés teljes amplitúdója elérheti akár a 13 magnitúdót, sőt még többet is. Ez kb. a kiindulási fényesség 150000-szeresének felel meg.
 2. Viharok Óceánja = Oceanus Procellarum. Mare-terület a Holdon. A mare-területek latin fantázianeveket kaptak. Itt azokról a sötét területekről van szó, amelyek a távcső nélküli megfigyelések kapcsán népi értelmezésekhez vezettek. Néhány peremtengernek vagy kisebb tengernek a lacus = tó, sinus = öböl, vagy palus = mocsár nevet adták.
 3. Lacus Somniorum = Álmok Tava. Szintén népi értelmezéseken alapuló mare-terület a Hold felszínén. (A versben az Álmok Tava a lelkemet személyesíti meg – Sz. Zs.).
 4. Protuberanciák: a teljes napfogyatkozások alkalmával már puszta szemmel is láthatóvá váló nyelv alakú, fénylő alakzatok, fényívek, amelyek messzire túlnyúlnak a Nap kromoszféráján. Felszállási sebességük elérheti a 700 km/s értéket, magasságuk pedig az 1-2 millió km-t is. A protuberanciák hőmérséklete 15000 és 25000 K között van, sűrűségét cm3-ként mintegy 100 milliárd hidrogénatom és 30 milliárd elektron adja. A protuberanciák mozgását lényegében a helyi mágneses terek okozzák.
 5. Ekliptika = a Nap látszólagos évi pályája. A Nap az év folyamán látszólag a 12 állatövi csillagkép (Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak) háttere előtt vonul végig. Jelen esetben az "ekliptika-határ" az Oroszlán (Leo) állatövi csillagkép (ugyanis ebben a csillagjegyben születtem – Sz. Zs.) látszólagos látóhatára.
 6. A Tejút kissé homályosan csillámló sávja nem más, mint halvány, azaz nagyon távoli csillagok összemosódott képe. E csillagrendszer fősíkjának irányába nézve nagy távolságban lényegesen több csillagot látunk, mint a merőleges irányokban. Mára kiderült, hogy a Nap és a Naprendszer nem a Tejútrendszer (a Galaxis) középpontjában, hanem ahhoz képest excentrikusan helyezkedik el. Ez okozza a Tejút fényességében megfigyelhető aszimmetriát.
 7. Pulzálás = egy csillag sugarának a változása. Ez 4–20% között mozog. A csillagok pulzálásának oka a fényességváltozásuk erősségében keresendő.
 8. Ha egy csillag összeomlásakor (szupernóva – lásd: 12. lábjegyzet!) a megmaradó tömeg több, mint 2,5 naptömegű, akkor ez a belső mag fekete lyukká esik össze. A fekete lyukak tehát kompakt objektumok. Mivel semmiféle sugárzás, sem anyag nem képes kijutni belőlük, ezért közvetlenül nem is figyelhetők meg.
 9. Kvazár = csillagszerű rádióforrás. A rádiógalaxisokat szokták aktív maggal rendelkező galaxisoknak nevezni. Valószínűleg a kvazárok is ilyen aktív galaxisok. Az optikai tartományban többnyire pontszerűnek látszanak (innen ered az elnevezésük). Ezek többnyire az aktív galaxismagok, maguk a galaxisok csak esetenként látszanak az aktív magot körülvevő halvány ködfoltként. Lehetséges, hogy a kvazárok fiatal galaxisok, melyek középpontjában hatalmas, 100 millió, vagy akár 10 milliárd naptömegű fekete lyukak ülnek. Ezek átmérője 300 millió és 30 milliárd km között van. A környezetükből anyag hull, "szívódik" beléjük. A felmelegedett anyag egy része bejut a fekete lyukba, más része "kidobódik" és jeleket képes képezni. A kvazárok a legtávolabbi, még megfigyelhető égitestek a Világegyetemben. Távolságuk 3 és 18 milliárd fényév között változik. (A versben számomra a kvazár a Nő, az elérhetetlen, igaz szerelem szimbóluma – Sz. Zs.)
 10. A Napból kiáramló, elektromosan töltött részecskék magukkal ragadják a kómáról (lásd: 11. lábjegyzet!) a gázrészecskéket, és így létrejön a csóva, amely ezek szerint a Nappal ellentétes irányú. Nem minden üstökösnek van csóvája. Hosszú és erős csóvák akkor képződnek, ha az üstökösnek gazdag gáztartalékai vannak, és a Naptól való távolság kicsinnyé válik. A csóva hossza 100 millió km vagy több is lehet, vastagsága max. 1–2 millió km.
 11. Az üstökösmag részei a kölcsönös ütközések és a napsugárzás behatására darabolódhatnak. Különösen a Naprendszer belsejében való tartózkodás alatt az anyag egy része elpárolog és így a mag körül kóma keletkezik, amely egy meteoritikus porszemcsékkel összekeveredett gázfelhő. (Versemben a "kóma" szó másik jelentésében is használatos, kétértelmű. – Sz. Zs.).
 12. A közönséges nóvákkal (lásd: 1. lábjegyzet!) szemben a szupernóvák amplitúdója sokkal nagyobb. Meghaladja a 20 magnitúdót is, ami százmilliószoros kifényesedést jelent. A csillag összeomlik, felrobban. A robbanás során felszabaduló energia elérheti a 1044 joule-t. Ez azt jelenti, hogy a szupernóva – mely egyébként igen ritka jelenség – a robbanás 1 másodperce alatt annyi sugárzást bocsát ki, mint a Nap néhány év alatt. Az is előfordul, hogy egyes szupernóvák fényessége eléri, sőt meghaladja annak a galaxisnak a fényességét, amelyikben felvillant. Egyik leghíresebb szupernóva-maradvány az 1054. július 4-én a Bika csillagképben bekövetkezett robbanás helyén keletkezett Rák-köd.
 13. Álmok Tava = Lacus Somniorum. (Vö. 3. lábjegyzet!)

Vissza az elejére!


  Kisgyőr emléke Ma

Mint vak éjjeli lepke, Galyának
illata szállong, bolyong a tájon,
fájón megérint - emléke mának,
köszönt újra örökzöld hazámon.

Hol táncra hív az ének, élek én,
kinek szonettje mégis fájdalom,
de bárhol sírjon, sorsom végzetén
is benne élsz - emléked oltalom...

Bölcsőm voltál, ma lelkem tábora.
Szomorú szívem nem felejt, soha.
Kisgyőr, örök varázslat vagy nekem!

S ha majd e föld ölébe eltemet,
sírom keblére véssék versemet. -
"Poéták szívével vívtam életem."
 

Vissza az elejére!


  Csak nektár

Álomport könnyez szememre a szél,
szívemben már érzem, valami rág,
vértengerré válik, fagy a világ,
mint hóvihar, hull tavaszra tél.

Hamvas lelkemre jégfátylat borít,
hibernál a jövő - múlt és jelen,
most minden oly rideg, reménytelen -,
lantom jaján csak nektár mámorít.

S lassan magába fagyasztja baját
a Szerelem, mint titkait a Nő,
ki szerette egykor tovatűnő
életem kedvét, szívem sóhaját...
 

Vissza az elejére!


  A hívogató Magány

Fájón merülök pszichémbe vakon,
lassú, tétova ólomlábakon
haláltáncot lejt lelkemen a múlt,
a Nő sóhaja, sorsomhoz simult.

Lényét elmossa szememben az éj,
tengerébe torkolló könny-fekély
fájdalma vulkán-keblemig vezet –
hamuvá hervad az emlékezet...

Monoton bánat, mit fejfámra hány,
szirénként hívogat, hajt a Magány,
Szerelem, már nem csábít szív-szavad,
Ámor nyila mellettem elhalad. –

Fényként folyik szemembe az álom.
Vizében még halványan, ha látom,
mint szomjas szívem nyílik, harmatos
hóvirág – majd az Élet rátapos...
 

Vissza az elejére!


  Nyitott szívvel

Pilláim vizében fürdik a fény;
igazak álmát aluszva lobban
lángra bensőm láza, vak remény-
hullám, ha hűvös arcomra csobban.

Lassan, szelíden átölel az éj,
lelkembe bújik, hol minden ármány
és szerelem, vad, hús-vér szenvedély-
színekbe boruló szivárvány.

S nézd, mit e talmi csillogás ígér:
fennkölt fohásza a szívemig ér,
megérint, halkan magába zár. -

Nyitott szívvel tekintek az Úrra,
könnyező szemem lágyan azúrra
festi a nyár-esti holdsugár...
 

Vissza az elejére!


  Szonett Szerelemhez

Mint horizont hátán Nap első fénye,
vakítva villansz fel, végzetünk ára,
bensőink hangtalan hívó szavára,
hamvassá vált sorsunk jövő-reménye!

Mert ott dalolsz; a holnapban és mában,
minden mesés nappalon és éjjelen,
vonód varázsa elcsábít, szüntelen
szív-táncra hív a tavasz dallamában...

És hogyha majdan megérint e mámor,
lényed bélyegét lője belém Ámor;
égesd véle keblem, Te tüzes elem! -

S míg felkel a Nap, elillan a ború,
lelked rabjaként várom, szomorú
szívemben fájón felsírj, ó, Szerelem...
 

Vissza az elejére!


 
Kezednek varázsa
/Bor István Iván emlékére/

Alélt csókként csobban a múlt
szemem csermelyében kimúlt
hervadt virág illata ring
a föld ölében kering
kezedből jövő varázsa
lelked kisírt vallomása
festi vászonra életed
harcait ihletve Neked
köszönöm minden vonalát
képedben keblem sóhaját
ringatva múzsám verseit
halálba hajszolt perceit
a mának mormolva szent jelet
lehel szívemre a képzelet-
könnyező fájdalom-fúzió
szerelemtől szenvedni jó
volt együtt inni Tarcal borát
nyelni az alkotás mámorát
átélni de tudtad most elmész
és maradsz örökké művész
a mennyből varázsolsz újakat
lelkünkbe záró szív-lakat
őrizze ezer képedet
eszménnyé oldja emlékezet-
kezed
HATalMAIT

Miskolc-Egyetemváros, 2006-12-29.
 

Vissza az elejére!


  Minden meghal

Ajkaim még érzik ízét a dalnak,
suttogva zümmögik szenvtelen zaját:
szívemnek mint tépázzák forradalmak
fertő-sebből vérző, lyukas zászlaját.

Pilláim őrzik tekinteted kékjét,
melyről még rózsámnak végső szirma száll,
izzón vérvörös kebledre - most tépj szét -
hulló hamvamon megfogant új halál. -

Élet és remény - mért lennének velem?
Gyilkos szomjjal csak egy régmúlt szerelem
szilaj gyöngyei gurulnak szemembe.

S lassan minden meghal, a szív elfelejt
dobbanni - lelkem sors-keze sírba ejt,
mely eltakar az örök-néma csendbe...
 

Vissza az elejére!


 
Fel a csillagokba

Vérző szememre leszáll az éj
leple befed álmokat a hó
sorsaként megfagyott szenvedély
szunnyad örökkön lázadó

szívem könnye lelkemben az űr-
szemétté málló talmi morál
súlya alatt fájón megfeszül
az élet halállal kollaborál

mint Nap fekete lyuk kezében
omlik össze bennem valami
vákuum-semmivé egészen
a világ múlását hallani

monoton sírja a képzelet
szemébe vágy-alak ragyogna
szenvtelen hagyna időt s teret
törne csak fel a csillagokba
 

Vissza az elejére!


 
Tünemény-eszményed

Sejtelmes dalokat sír fülembe
zengi-dúdolja hangod selymeit
ringatják lelkem mint bérc erdeit
reggel a napfény szórja szememre
ragyogó orcádnak mosolyát
mossa pilláid vizébe a fény
lángját szívemre tűző tünemény-
eszményed örök illata fon át
kristály-könnyként szép hajad tavába
sírva táncolnék szív-dallamára
lelked színpadán mind’ nappal s éjjel
alusznék álmaid lágy habjain
Neked adnám szívemet karjaim
közt szeretni Téged szenvedéllyel
 

Vissza az elejére!


  A vágy alkonya

Lánglelkű násztánc bomlik
Vízesés szavú könnyeden
Megrészegült színek fénye zokog
Hervadó csókod illatán
Mereng kancsalul a Hold
S ont ezüst ízű holnapot
Mint szubjektív idealista
Búg a nyúlfejű szív
Tébolyult üstökös-románca
Halált fest a nőkeblű égre
Lelkem nyerít hangtalan
Mosoly billen a jövőbe
Jelenem szomján hempereg
Az eltűnt idő sors-keze
Új Voyagert dob rulett-semmibe
Vért lehel a vágy alkonya
Marionett-báb-testemre
Szívem rothadó szennyén
Átcsillan a valóság
Szürrealista álma
 

Vissza az elejére!


Simon M. Veronika festménye
Simon M. Veronika festménye
A tükörből
/Simon M. Veronika Tükör előtt c. festménye alá/

Merengő mosollyal nézek Rád,
Sóhajtom tekinteted ízét,
Lelkemen érzem hús-vér ruhád
Selyemként simuló csábos ívét.

Hajad holdfény-bársonyába vesző
Szemed tükrén füröszt a végtelen,
Leple álmatag pilládra sző
Harmat-könnyet, ha szomjaz éjjelen.

Ajkadon villanó hangjegyek
Mámora hull, csókként a Tükörbe
Villan, halovány Csillag-terek
Tejút-fátyla lágyan fonja körbe...

S lám, üveg-énemre alkonyul,
Kábul egy estet bontó lehelet...
Gondolat-kezem hasztalan nyúl –
Érinteni Téged már nem lehet.

Mert zengő szívem echója vak:
Csak üszkös pennám szűzi tánca,
Hieroglif, elsuhant szavak
Tulipiros vérrel kent románca. –

Keblemre hó s jéghideg csend ül...
S míg fáklyán lobban, exponál az én,
Színek langy szerenádja csendül
Gondolán úszó szíved tengerén.
 

Vissza az elejére!


  Lelked tükréből
/Wass Albert emlékére/

Kard és kasza, végtelen válaszút
Ringatta sorsod egyház, egyetem,
Vágyad bölcsője mégis Válaszút,
Erdély, erdő - egy világegyetem.

Voltál a Remény, vérző szélmalom,
Éltetted Istenünk szabad egét -
Hasztalan: kínod kamrája ma rom,
Szú vájta ki ősnemes szellemét.

Hisz láttad: nemzetünk néppé fajult,
Sors-keze kőporos út, mit a múlt
Lelked víztükrén folyton felkavart. -

Most szíveden virágzó kert terem,
Hős-keblére hajt a történelem...
Te szentül élted, haltad a magyart.
 

Vissza az elejére!


  Selmec szelleme

Csillén csillan múltnak szeme
Görbe utcák büszke során,
Merengve Selmec városán,
Lelkünkbe réved szelleme.

Szívünk könnyező teraszán
Visszafelé folyik az idő,
Bursch-nótában tovatűnő
Örök szerelem vonalán...

Szeresd mindig, mint jó Anyát,
Létra borát, vágott aranyát! –
Folly' nektár-utat, ó, Terasz!

Szeresd holtig, Ő Mindened...
Nótázzuk együtt, ott, Veled:
"Mindnyájan jártunk egyszer az
                      Akadémián..."
 

Vissza az elejére!


  Csak Veled

Tündér-álmot hint szemedre a szél,
Akvamarin tükrén remeg a múlt,
Remél a jövő – örökre elmúlt
Könnyekről gyöngyvirág-lelked mesél...

Tízmilliárd fényév csillaga vés
Ámori jelt szívedre csendesen,
Míg testedre időtlen ölelés-
Hullám omlik fájón, szerelmesen.

Vágyak illatán füröszt a jelen,
Szomjas Delfin, úszik a végtelen
Nektár-csókok Atlantisza felé... –

S érzem, mint orcád bársonnyá válik,
Két hangtalan szó-bibe rózsállik
Ajkadról /Csak Veled!/ szívem elé.
 

Vissza az elejére!


  Szonett Szerelmemhez

Szomjas szíved echóját hallgatom.
Zsibongva dobban vérző lelkemen.
elsír szenvedélyt, sorsot szenvtelen,
remegő lényed keblemre hajtom...
Eszmény és vágy gyöngyözik szemedet,
tündér-kékje halkan elvarázsol,
lágy csókokat édes ajkadra szór,
eléget tüzén illat-könnyeket. –
Karjaid hevében megfagy a hang.
Egyvalami zsong: szerelem-harang
ringat öledbe mámor s képzelet
idillje jő, most átjárja ered...
Kitörő vulkán-keblemet Neked
adom – csak érezd: mennyire szeret!
 

Vissza az elejére!


  Lantom könnyei

Téged sirat elmém húrjaival
A kozmosz, minden szingularitás,
Szívedbe vérző Ámorként nyilall
Lantom könnyeiről az elmúlás.

Érzem, lebegő vákuumba szív
A sok semmi, valami véges és
Határtalan, egy örök-relatív
Szerelembe málló szabadesés...

Lassan lelkembe omlik tér, idő,
Elsodor a görbülő téridő,
Súlya alatt rongy-szívem elszakad.

S a milliárd fényévről már elmúlt
Jövő csillaga a kővé gurult
Fény sötét partjain is könny marad. –
 

Vissza az elejére!


  Vénuszom
/Dettynek/

Hogyha átölelnek csillag-terek,
Csak visszafelé forog az idő,
Megigéző, titkos tündér-szemek
Tüzén Vénuszom nektár-csókot sző...

Hajad selyme üstökösi csóva,
Bereniké aranya, hullámzik
Lelkemen, fürtjeire fényt szór a
Lant, szálain Aphrodité játszik

Antaresről szonett-szerenádot,
Szívedre tűz tavaszi virágot -
Öledben égek, a vágy dallamán

Örökké vigyáz est, hajnal, csillag,
Míg kialszik az Esthajnalcsillag
Szerelembe sírt szemünk alkonyán.
 

Vissza az elejére!


  Selmecről Selmecre
(FIRMÁIMNAK ÉS bALEKJAIMNAK)

Különös, de valami csodálatos diákélet ez a miénk! Csak meg kell érteni. (Ruzsinszky László: Tempus)

Újra együtt Selmecbányán...
Szívembe régi nóta szól,
Visszatérek egyszer, százszor
Édes élet szívsors-szárnyán.

Távolból az Óvár rémlik...
Görbe utcák macskakövén
Arany villan Firmák sörén –
Barátságok íze fénylik.

Szentháromság-szobor előtt
Csukom szemem s elmerengek:
– Te vagy az oka mindennek,
Szellemed a szívemhez nőtt.

S elkísér... egy városon át
Száll végtelen a képzelet,
Múltból olvaszt időt-teret,
Álmokból sző valós csodát. –

Hét stációd úgy megragad
Selmec gyöngye, Kálvária...
balek-szemnek kell látnia:
Fehér ördögöt rejt falad.

Varázsod zengik templomok.
Péterre s Pálra hull a hó,
Bányász himnuszt ont harangszó,
Mit bűvölten csak mormolok... –

Első szintre hátul léphetsz,
Lóvá tesz a toronyóra
Felcserélt két mutatója –
Városházán el-elrévedsz...

Fritz-ház-kapun ősi karok
Jelképei megigéznek,
Hol diákok körbenéznek,
Elámít a Maflasarok...

Jelen könnye csordul múltra,
Visszafelé folyik idő...

Szemből jön... két selmeci nő –
Óh, Terasz, csodás e mustra!

S az Akadémia jár-kel,
Újra pezsdül diákélet. –
Örökséged eszménnyé lett.
Vivat ősi Alma Mater!

Kezekbe, ha bányamécs jár,
Induljon a szalamander,
Firmák hada nótázza el:
Szerencse fel! A tárna vár...

S midőn alászáll a mélybe:
Tisztelet a bányász szaknak! –
balekok okítást kapnak
Altáróból Szakestélybe...

Glanzenbergbe kupát ragad,
S öreg diák dalát fújja
Vidám Burschok koszorúja –
Létra borból csepp sem marad.

– Ergo bibamus! Igyunk ma!
Folyjon aranyló vágott ser!
Vivant Cimborák! – Itt eksel
Esténként veterán s Firma. –

S mintha füled égbe szállna,
Kebledig ér, kopog hangja,
Klopacskának faharangja
Munkába hív, vár a tárna...

S nézd a rösseli Leányvárt!
Tornyában tán Borbála áll... –
S bár tót történelmet csinál,
Török hada itt sose járt!

S ha idő szele felkavar,
Hiába perzsel tűz-elem,
Gázol át a történelem,
Földed örökké nagy s magyar!

Hisz' vérünk óvta e várost. –
S hol Szélaknai kapu van,
Elménk édes gondolatban
Gyesznótoros czéczón jár most...

Majd öreg Burschokon vidul:
– Tempus helyemre, boromra!
Ős-nótát zúg Schacht-kocsma:
Gaudeamus igitur... –

Végső útra szívünk vezet.
Professzorok hantjainál
Egy Cantus himnuszt intonál
S gyertyát gyújt az emlékezet. –

Mindig együtt Selmecbányán.
Szívembe régi-új dal szól.
Visszatérek egyszer, százszor
Dicső halál lélek-szárnyán.

S őrzöm eszméd bányamécsét...
Örök Szeretőm vagy nekem!
Isten áldjon! Jó szerencsét!
Drága nagymagyar Selmecem!

Csak az ifjúság küzd lankadatlan erővel a jövőért és harcol komolyan eszméiért, vagy talán azért, hogy ha eléri az öregséget, visszasírhassa a régi boldog időket azzal a konzervatív, de mindig aktuális vágya-kozással: Hej, nem így volt a mi gyermekkorunkban. (Ruzsinszky László: Tempus)

Dudujka-völgy, 2009. július 20–22.
 

Vissza az elejére!


 
Maradtam

mentél és maradtam
csend
elnyúló tér-
idő-
semmiben
lelkembe fagyott űr-
szemét
szemedbe fény-
nóvaként
csillan
valóság cseppje
tegnap van
ma-
holnap
szívem elfelejt
dobbanni
szerelemnyi jelt
sorsom víz-
tükrén
remegve vágy-
alakban követ
dob
élet-
fényévekre
vet
szerelmed könny-
csóvája
Einstein-Rosen-híd
kapuján
vonaglik testembe
vágy
érted

értem
mentél és maradtam
 

Vissza az elejére!


 
Az álmok tánca

harmat-ízt csókol ajkadra az éj
plan-air-t fest pilláid lágy vizén
szemedben felsír álom s szenvedély-
cseppek folynak kebledig könnyedén
könnyek illata mossa aurád
színtelen csend-élet bársonyára
szívem Szeretlek-szavát vágyom Rád
mosolyod fényén szenvtelen fáj a
Szerelem aranyló nektár-csókja
csüng végtelen e kép alkotója
lelkébe rója: az álmok tánca
elmékből jövő nem-múló jelen-
palettája örök és szüntelen
impresszió szív-ecset románca
 

Vissza az elejére!


  Szíved aranymécse
(Szonett Neked)

Szívedben ég szerelmem gyertyája,
Zsongó ereidben úszik fénye,
Ezüst-tükrére olvad szikrája,
Ragyogja át tűzzé szenvedélye,
Eszménnyé, mint csillagok a vágyat –
Tízmilliárd fényév lélek-tánca
Lángol benned s bennem fűt lázat
Ezer aranymécs könnycsepp-románca
Kéklő szemedbe sír... örökké szeret.
Jégből csókot lehel a képzelet,
Utat töröl tér, idő, perc, óra...
Dallá dobban a sors szív-mámora.
Idollom, Lapis Lazuli pora,
Téged ihletlek Szeretlek-szóra...
 

Vissza az elejére!


  Menni és maradni
(Radnóti Miklós emlékére)

Élet és költészet: örök Fanni-
Szívedbe sírt álom, a szenvedés
Könnyét vérzed: menni és maradni
Semminek érzed, időd oly' kevés...

Hisz' elmúlt, sosemvolt jövő-remény
Poklába hív Heidenau, Bor,
Lelked sikolyát nyögi a tábor,
Túlélni... a halált – csoda-erény!

S lehet, világod üres bánya-rom,
Vagy szívekbe lángoló fájdalom,
Fényedbe olvadnak csillag-terek...

S hiába oltotta pennád Abda,
Eszmény aranylik tenger-szavadba –
Kalászba font örök búzaszemek!
 

Vissza az elejére!

Lehetőségek
 Pályázat
 Antológia
 Alkotótábor
 Tiszteletbeli tagok
 Tagságunk

 Dokumentumok
 Dicsőségtábla
  © MAIT, 2001-2017 -   Az alkotásokat újraközölni, részleteket kiragadni csak az Alkotó engedélyével, illetve megjelölésével lehet.